2. En un ecosistema de monedes complementàries

2.3. Característiques

2.3.1. L’àmbit d’actuació principal

Segons la tipologia i la configuració del disseny inicial, les monedes complementàries poden fomentar, en més o menys grau, els àmbits d’actuació social, econòmic i mediambiental. I, per tant, poden tenir una visió més o menys holística, segons el grau d’equilibri d’aquests tres àmbits.

Àmbit d’actuació social

  • Per a alguns autors, l’objectiu principal de les monedes complementàries és millorar el benestar social de les comunitats en les quals circulen, ja que permeten suplir necessitats psicològiques com el reconeixement, el sentit de pertinença i l’autoestima per mitjà de la interacció social i no de l’individualisme i el consumisme material. Això es pot produir per diferents vies, com ara amb actes de solidaritat entre veïns que promouen un sentit de comunitat i la construcció de confiança entre els participants. Les iniciatives d’aquest tipus són especialment útils en àrees en què les comunitats s’han fragmentat o hi ha poca confiança entre grups socials, ja que permeten la participació de grups exclosos.
  • Atès que qualsevol persona té alguna cosa que oferir, incloent-hi les habilitats que no es valoren en el mercat de treball formal, les monedes complementàries permeten l’apoderament de grups exclosos socialment i impulsen així l’autoestima, la confiança, la participació social i el benestar. Aquests aspectes, fins i tot en les petites interaccions que es deriven de les transaccions amb una motivació més econòmica, se sumen al creixement de l’esperit comunitari i les xarxes d’amistat.
  • La conducta prosocial és el conjunt de comportaments que les persones fan de manera voluntària a favor dels altres, en què, objectivament, s’aconsegueix un benefici per a aquests, amb independència que, en la majoria dels casos, aquest comportament prosocial reverteixi en benefici seu. Els principis d’altruisme, solidaritat i ajuda mútua són els que inspiren precisament comportaments prosocials com els que poden tenir lloc mitjançant l’ús de sistemes monetaris complementaris.

Àmbit d’actuació econòmic

  • Moltes organitzacions esmenten les monedes complementàries com un instrument per a construir circuits locals de valor econòmic que eviten que la riquesa flueixi fora de la comunitat, per a generar un efecte multiplicador en l’economia local i per a promoure la localització de processos.
  • Així mateix, el treball informal, l’intercanvi d’habilitats, el voluntariat i el treball domèstic, tots ells crucials per a l’economia de mercat, es poden valorar, reconèixer, recompensar i fins i tot intercanviar gràcies a les monedes complementàries. Això pot ajudar a contrarestar l’explotació de la mà d’obra per mitjà de l’ocupació formal i ajudar a establir relacions econòmiques en què es valori la cooperació i l’intercanvi.
  • Cal afegir també que aquest tipus de monedes ofereixen un mitjà complementari d’accés a béns i serveis a persones que estan excloses financerament o que no poden trobar ocupació formal. De la mateixa manera, s’argumenta que les monedes complementàries poden donar suport al desenvolupament econòmic sostenible de les petites empreses locals que mostren més lleialtat a les comunitats de la zona, mitjançant sistemes de crèdit mutu, la qual cosa permet que les empreses comerciïn entre elles sense necessitat de diners convencionals. Algunes d’aquestes monedes fins i tot donen suport específicament a les empreses socials i als negocis amb un enfocament sostenible.

Àmbit d’actuació mediambiental

  • Les monedes complementàries tenen impactes ambientals positius, ja que redueixen la petjada ecològica gràcies a la creació de models de consum més locals i a la substitució de les importacions, cosa que redueix l’energia necessària per al transport. Així mateix, faciliten l’intercanvi de recursos i la disponibilitat d’un mercat per a la venda de productes produïts localment amb recursos locals, i fins i tot la reutilització.
  • Algunes monedes complementàries afavoreixen un comportament més ecològic, com ara, incentivant els ciutadans a participar en programes de reciclatge o estimulant la compra de productes més sostenibles i l’ús del transport públic. Així mateix, les monedes complementàries poden fomentar el desenvolupament de noves tecnologies més ambientals, com ara, en el cas de les energies renovables, augmentant la inversió de capital mitjançant l’emissió de notes basades en la producció d’energia.
Figura 13