3. Cap a un desenvolupament local i sostenible

3.2. Efectes de les monedes complementàries

3.2.3. El suport a l’economia local i a les pimes

Un sistema financer diversificat i orientat a les necessitats de les economies locals és essencial per a una economia sana. Les àrees comercials, amb una barreja de tipologies de comerços locals, creen una economia més resilient als canvis externs i alhora més gratificant tant per als residents com per als visitants. Les monedes complementàries poden contrarestar, doncs, el domini de les grans corporacions, mitjançant el suport a la diversitat de pimes i l’educació dels consumidors en relació amb la llibertat d’elecció que tenen. Aquestes monedes incentiven les vendes i milloren la productivitat i la resiliència dels comerços als canvis de l’economia.

  • Millora del flux de caixa. Poden ajudar les pimes a donar-se suport financer mutu, aportant i rebent crèdit, béns i serveis dins de la xarxa comercial, la qual cosa redueix la necessitat de disposar d’efectiu (que es reserva per a les despeses operacionals) i de dependre dels bancs.
  • Creació de xarxes comercials sòlides. Poden oferir als comerços una oportunitat de crear xarxes entre ells. Això proporciona una plataforma en la qual poden anunciar la seva feina als altres membres, a més de generar un increment de les vendes gràcies al fet que els compradors busquen oportunitats de negoci dins de la mateixa xarxa. Els negocis poden identificar criteris ètics en l’intercanvi que duen a terme (reducció de la petjada ecològica o manteniment de la producció local) o simplement reconèixer l’avantatge comercial de l’augment dels intercanvis. Aquestes interaccions entre negocis fomenten les relacions a llarg termini entre les pimes del mateix sector.
  • Ús del capital infrautilitzat. La majoria dels negocis no operen al cent per cent del seu potencial. Els beneficis comercials que comporta el fet de connectar actius infrautilitzats amb necessitats no satisfetes són molt clars i evidents. Doncs bé, les monedes complementàries permeten als negocis posar a disposició d’altres persones els seus actius infrautilitzats a canvi de monedes que, posteriorment, s’utilitzaran per a la compra de béns o serveis d’altres establiments. Un exemple evident són les butaques buides dels cinemes, que es podrien oferir a última hora a canvi de moneda complementària, la qual posteriorment seria utilitzada pel mateix cinema per a adquirir béns o serveis d’altres membres de la xarxa.
  • Manteniment dels diners que circulen localment. Injectar diners en una zona és poc útil si després s’escolen cap enfora. Això és precisament el que passa amb els diners de curs oficial. Les monedes que són específiques d’una zona geogràfica ofereixen la possibilitat de mantenir els diners en la localitat durant més temps. Si s’arriba a una massa crítica de negocis i individus que utilitzen la moneda complementària, es pot crear una xarxa de reforç mutu entre compradors i venedors locals. Com més pimes acceptin la moneda, més individus se sentiran estimulats a utilitzar-la per a comprar. Així mateix, aquestes pimes podran reutilitzar els beneficis de les monedes complementàries per mitjà d’intercanvis amb altres pimes o oferir-los al seu personal com a bonificacions. La utilització de diners que només es poden gastar en l’economia local crea un cercle virtuós de despesa i reinversió.
  • Educació dels consumidors. Els projectes de monedes complementàries poden estimular la reflexió i la discussió sobre com funcionen els diners i quin impacte tenen en l’economia local. Un coneixement més profund de les dimensions socioeconòmiques del comportament dels consumidors pot tenir beneficis directes sobre l’economia local, gràcies a l’augment de clients en els comerços participants.
  • Increment de la fidelització de la clientela. Els projectes de monedes complementàries poden fidelitzar els consumidors en relació amb els valors compartits que representen, la qual cosa es tradueix en un impuls del volum de pimes participants, ja que els clients buscaran la participació de comerços de la xarxa per a gastar els seus diners locals.