2. En un ecosistema de monedes complementàries

2.4. Evolució històrica i situació actual

2.4.2. L’evolució històrica a escala internacional

Les quatre tipologies de monedes complementàries han viatjat d’un país a un altre durant aproximadament les tres últimes dècades, i s’han anat adaptant i evolucionant al llarg del camí.

Vegem a continuació la situació actual dels 38 grups de moneda de base nacional identificats en l’estudi que van dur a terme Seyfang i Longhurst el 2013, especificant si estan creixent, en fase d’estabilitat o si bé ja han tocat sostre pel que fa al nombre total de projectes. L’estudi revela que, en general, la majoria (52,6 %) dels grups identificats estan en fase de creixement, el 21,1 % estan estabilitzats i el 26,3 % estan per sota d’un màxim anterior, és a dir, en fase de decreixement. Tot això independentment de la tipologia de moneda tractada i la seva ubicació.

Figura 16. Cronologia de la distribució geogràfica de les monedes comunitàries.

L’anàlisi de la trajectòria de desenvolupament dels 38 grups nacionals organitzats per continents ofereix algunes particularitats. Així, per exemple, els grups nord-americans es troben majoritàriament en fase creixement (66,7 %). En el cas dels grups europeus es detecta una proporció lleugerament més baixa en fase de creixement (55,6 %), en paral·lel amb una xifra gens menyspreable de grups estabilitzats (27,8 %). Àsia i Austràlia / Nova Zelanda mostren una proporció més elevada dels grups de moneda de base nacional en decreixement (75,0 % i 66,7 % respectivament), i Amèrica del Sud té un nombre aproximadament igual en cadascuna de les tres categories de creixement.

D’altra banda, l’anàlisi de la trajectòria de desenvolupament dels 38 grups nacionals organitzats per tipologies de monedes complementàries ofereix una altra perspectiva. De les quatre tipologies, els bancs de temps sembla que experimenten el creixement més elevat, amb 10 de les 12 agrupacions nacionals en creixement (83,3 %), i la resta es manté estable. La història dels sistemes de crèdit mutu és més equilibrada, amb un 43,8 % dels 16 grups en fase de creixement i el mateix nombre en declivi, mentre que un 12,5 % roman estable. Les 6 xarxes de moneda local mostren un panorama similar, amb un 33,3 % en cada categoria de creixement. De les 4 xarxes nacionals de mercat de bescanvi, una (25 %) està creixent i dues (50 %) són estables, mentre que una altra ha arribat al punt màxim (25 %).